i-novojicinsko.cz - o životě v nás a kolem nás na Novojičínsku
i-Novojičínsko

RETRO KAUZY: Ústavní soud odmítl stížnost senátora Palase proti domovní prohlídce jeho domu

EXhejtman, senátor a Palas

Dnes je pátek 14. srpna 2020, je právě 01:35 hodin a svátek slaví Alan
Upozorněte na nekalosti ve svém okolí. Kontaktujte nás! ------ Také zajišťujeme smlouvy o převodech nemovitostí - levněji než právník nebo realitka.

CNN BBC ČT 24 Portál Veřejné správy Russia Today France24 Al-Džazíra

Celý článek
 

RETRO KAUZY: Ústavní soud odmítl stížnost senátora Palase proti domovní prohlídce jeho domuZvětšit obrázek


i-Novojičínsko EXhejtman, senátor a Palas

Popis Celý článek
Diskuse Diskuse
Tisk Vytisknout
Související odkazy Odkazy
Obrázky Obrázky
Související články Související články
 

RETRO KAUZY: Ústavní soud odmítl stížnost senátora Palase proti domovní prohlídce jeho domu

20.02.2015 - Koncem dubna loňského roku navštívila protikorupční policie na základě povolení o domovní prohlídce vydaného Okresním soudem v Bruntále, objekt bývalého hejtmana a současného senátora Jaroslava Palase v obci Ludvíkov na Bruntálsku. Stavba byla zapsána do katastru nemovitostí teprve až po upozornění našeho serveru. Zatím jako rodinný dům. Tím, že stavbu od jejího dokončení v roce 2009 neměli zapsánu v katastru nemovitostí, nezplatili na daních ani jednu korunu.

Léta se již spekuluje se, že ve skutečnosti jde o penzion. Palas má totiž živnostenské oprávnění na ubytovací služby. Nejdříve ho měl přerušené do roku 2011, v loňském roce si jej přerušil až do roku 2021. Zatím stále zůstává nezodpovězená otázka, kde na takovou rozsáhlou stavbu vzali Palasovi peníze. Palas tvrdí, že si s manželkou na něj našetřili. Palasovi jsou v hledáčku protikorupční policie.

Senátorem bude Palas až do roku 2016, tehdy se budou konat v jeho volebním okrsku v Bruntále nové senátní volby.

Palas podal proti prohlídce ústavní stížnost

Měsíc po konání nařízené domovní prohlídky, podal Palas prostřednictvím svého advokáta, stížnost k Ústavnímu soudu proti nařízení domovní prohlídky jeho rodinného domu v Ludvíkově. Po jejím projednání v září loňského roku Ústavní soud jeho stížnost zamítl jako neopodstatněnou.

Celé znění rozhodnutí o ústavní stížnosti


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti stěžovatelů MUDr. Jiřiny Palasové a Ing. Jaroslava Palase, zastoupených JUDr. Matějem Zachvejou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, tř. 28. října 1727/108, proti příkazu k domovní prohlídce vydanému soudkyní Okresního soudu v Bruntále dne 10. 4. 2014 pod sp. zn. 0 NT 1108/2014-9 a proti způsobu, jakým byla tato domovní prohlídka dne 29. 4. 2014 provedena, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označený příkaz k domovní prohlídce a aby vyslovil, že domovní prohlídkou provedenou na základě tohoto příkazu dne 29. 4. 2014 Útvarem odhalovaní korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, Expoziturou Ostrava došlo k porušení jejich ústavně zaručených práv.

Podle stěžovatelů došlo vydáním napadeného příkazu k domovní prohlídce a její realizací k zásahu do jejich práv podle čl. 2 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelé v ústavní stížnosti primárně namítají, že nařízená domovní prohlídka neměla charakter neodkladného či neopakovatelného úkonu, přestože bez této podmínky domovní prohlídku nařídit nelze, pokud k tomu má dojít ve fázi před zahájením trestního stíhání, což byl i případ stěžovatelů. Byť se v napadeném příkazu deklaruje, že domovní prohlídka je neodkladným úkonem, stěžovatelé to vyvracejí. Poukazují na to, že reálně nemohla existovat obava, že by mohlo dojít ke změně či zničení stavby, která měla být v rámci prohlídky ohledána, a že ani deklarovaná obava z možného zničení důležitých listin nebyla důvodná, protože minimálně jeden ze stěžovatelů již řadu měsíců před nařízením domovní prohlídky věděl o tom, že čelí možnému podezření, tudíž měl mnoho času případné listiny odstranit.

Stěžovatelé dále zpochybňují údajnou potřebu ohledat a zadokumentovat stavbu, v níž byla domovní prohlídka prováděna. Zdůrazňují přitom skutečnost, že již v roce 2013 předložili policejnímu orgánu znalecký posudek dokládající cenu stavby a odmítají názor soudkyně, že tento znalecký posudek (jakož i dřívější znalecký posudek předložený stěžovateli) je nedostačující.

Stěžovatelé rovněž poukazují na značnou obecnost a vágnost tvrzeného podezření, které bylo základem nařízení domovní prohlídky, a upozorňují na vady, kterými trpělo samotné provedení domovní prohlídky. Konkrétně je zejména vytýkáno, že stěžovatelka v rámci domovní prohlídky nebyla poučena podle příslušných ustanovení trestního řádu, nebyl proveden její předchozí výslech a nebyla vyzvána k dobrovolnému vydání věci.

Ústavní soud zvážil argumentaci stěžovatelů i obsah naříkaného rozhodnutí a dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné. Ústavní soud se nicméně stručně vyjádří alespoň ke stěžejním námitkám.

Ústavní soud musí předně připomenout, že jeho pravomoc je vybudována převážně na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených, jejichž eventuální protiústavnost již nelze zhojit jinými procesními prostředky. Pravomoc přezkoumat jiný zásah orgánu veřejné moci je dána jen za podmínky, že není možná náprava jiným způsobem. Zde je nutno poznamenat, že domovní prohlídka představuje pouze jeden z úkonů přípravného řízení, který upravuje trestní řád; její procesní použitelnost, jakož i její hodnocení z hlediska důkazního přísluší především orgánům činným v trestním řízení, resp. trestním soudům. Ústavní soud přistupuje ke kasačnímu zásahu v případě domovní prohlídky jen výjimečně, a to dojde-li ke zjevnému excesu a k porušení základních práv stěžovatelů. O takovou situaci však v dané věci nejde.

Podstatu ústavní stížnosti Ústavní soud spatřuje v tvrzení, že nařízení domovní prohlídky nebylo náležitě odůvodněno z hlediska aspektu neodkladnosti úkonu. Ústavní soud se ve své dosavadní judikatuře opakovaně vyslovil k formálním i materiálním podmínkám provedení domovní prohlídky jako neodkladného a neopakovatelného úkonu (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 47/13, v němž shrnul svůj dosavadní přístup k posuzování podmínek pro provedení domovní prohlídky).

Domovní prohlídka může mít v konkrétní věci charakter neodkladného úkonu (§ 160 odst. 4 trestního řádu) a v takovém případě je ex lege přípustná (§ 83 odst. 1 al. 2 trestního řádu). V takovém případě však jde o zvlášť závažný zásah do ústavně zaručeného základního práva na domovní svobodu, a proto také rozhodnutí, na jehož základě má být takový úkon proveden, musí být právě s ohledem na zvláštní závažnost přiměřeně a dostatečně odůvodněno (srov. např. nálezy sp. zn. II. ÚS 298/05, II. ÚS 362/06, II. ÚS 789/06, II. ÚS 474/07, IV. ÚS 1780/07).

Ústavní požadavek na odůvodnění písemného příkazu, jímž se domovní prohlídka nařizuje, nemůže být naplněn v případech, kdy soud pouze odkáže na příslušná zákonná ustanovení (popř. je cituje), aniž by bylo současně dostatečně zřejmé, z jakých skutkových (a případně i jiných) okolností při vydání příkazu vycházel. Zároveň však, zejména dochází-li k prohlídkám jako neodkladným a neopakovatelným úkonům v počátcích prověřování trestní věci, nelze mít na obsah a podrobnost odůvodnění uvedených příkazů přemrštěné nároky. Příkazy ve smyslu § 83 a násl. trestního řádu jsou především nástrojem kontroly nezávislých soudů jako garanta zákonnosti v přípravném řízení nad postupem policie v případech, kdy úkony policie citelně zasahují do základních práv osob.

V dané věci jsou stěžovatelé prověřováni pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku (stěžovatelka MUDr. Palasová) a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku (oba stěžovatelé), a to z důvodu disproporce mezi příjmovou a výdajovou stránkou v hospodaření rodiny stěžovatelů. Soudkyně Okresního soudu v Bruntále v příkazu k domovní prohlídce srozumitelně vymezila a odůvodnila účel této prohlídky ve vztahu k těmto podezřením. V napadeném příkazu se tak vysvětluje, proč je třeba věrohodným způsobem zjistit hodnotu rodinného domu, v němž se domovní prohlídka uskutečnila, včetně jeho vybavení, a že je třeba zajistit dokumenty vztahující se k výstavbě domu a ke zdroji a původu prostředků využitých k životním nákladům stěžovatelů.

Jestliže stěžovatelé namítají, že ocenění domu již bylo provedeno znaleckými posudky, které stěžovatelé předložili policejnímu orgánu, musí k tomu Ústavní soud poznamenat, že v této souvislosti je třeba respektovat zásadu volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 tr. řádu), která vyplývá z ústavního principu nezávislosti soudů (čl. 82 Ústavy). Jak již Ústavní soud mnohokrát opakoval ve své judikatuře, nepřísluší mu nahrazovat závěry trestních soudů závěry svými a "přehodnocovat" hodnocení důkazů, k němuž trestní soudy dospěly. Úvahy, na kterých soudkyně v odůvodnění napadeného příkazu k domovní prohlídce založila své pochybnosti o dostatečnosti znaleckého posudku předloženého stěžovateli, přitom nepostrádají logiku a opravňují závěr o potřebě posudku založeného na provedení domovní prohlídky.

Soudkyně Okresního soudu v Bruntále v napadeném příkaze alespoň stručně odůvodnila i to, že provedení domovní prohlídky je třeba považovat za neodkladný úkon ve smyslu § 160 odst. 4 tr. řádu, a to kvůli nebezpečí zničení důležitých listin, které měly být v rámci domovní prohlídky zajištěny. Možnost zničení či odstranění důkazních prostředků přitom patří k typickým důvodům, které činí z domovní prohlídky neodkladný úkon (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 47/13). Zároveň je třeba připomenout, že ústavněprávního rozměru nabývá až takový deficit, kdy neodkladnost úkonu z odůvodnění příkazu není (ani interpretací) jakkoli seznatelná, byť alespoň v (minimálním) nezbytném rozsahu (srov. nález sp. zn. IV. ÚS 1780/07).

Stěžovatelé mají sice pravdu, když tvrdí, že měli dostatek času dokumenty či jiné důkazy zničit či odstranit již před provedením domovní prohlídky, neboť minimálně několik měsíců věděli o existenci podezření ze spáchání trestné činnosti. To však samo o sobě nemůže vylučovat obavu z takového odstraňování důkazů, respektive odkladem domovní prohlídky by se toto riziko zvyšovalo.

Pokud jde o vlastní průběh domovní prohlídky, z protokolu o jejím provedení vyplývá, že policejní orgán vyzval stěžovatele, aby zpřístupnil objekt, v němž měla být prohlídka konána, s tím, že před samotným provedením domovní prohlídky bude proveden předchozí výslech podle § 84 tr. řádu. Po vstupu do objektu byl tento výslech také skutečně proveden a až poté proběhla vlastní domovní prohlídka. Výslech stěžovatelky proveden nebyl, neboť stěžovatel policejnímu orgánu sdělil, že jeho manželka (stěžovatelka) je nemocná; výslech syna stěžovatelů, který je spoluvlastníkem nemovitosti, v níž k domovní prohlídce došlo, nebyl uskutečněn z důvodu jeho pobytu v zahraničí.

Lze tedy konstatovat, že sice až po vstupu do objektu, avšak před započetím samotné domovní prohlídky byl proveden výslech jedné z osob, u níž se měla domovní prohlídka konat a která byla oprávněna vydat hledané věci. Ani realizace domovní prohlídky tedy nevykazuje vady ústavněprávního rozměru.

Na základě výše uvedeného Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu


Čtěte více o kauze senátora Jaroslava Palase.

Podívejte se do Ludvíkova - místa stavby rodiny Palasových alespoň prostřednictvím naší Fotogalerie.

fotoEXhejtman, senátor a Palas

Obecně:

Byl ministrem zemědělství, hejtmanem Moravskoslezského kraje, je současným senátorem. Postavil si v obci Ludvíkov na Bruntálsku veliký dům nebo penzion? Proč je Palas držitelem živnostenského oprávnění na ubytovací služby? Dozví se někdy veřejnost pravdu o hnízdečku rodiny Palasů? Odpovědi hledejte v této sekci.

i-Novojičínsko


 

Související odkazy Související odkazy - u tohoto článku nejsou žádné související odkazy
 

Obrázky Související obrázky - u tohoto produktu nejsou žádné další související obrázky
 

Související články Související články - u tohoto článku není žádné další související články
 

Diskuse Diskuse - otázky a odpovědi - RETRO KAUZY: Ústavní soud odmítl stížnost senátora Palase proti domovní prohlídce jeho domu - není vložen žádný příspěvek

Vložit nový příspěvek RETRO KAUZY: Ústavní soud odmítl stížnost senátora Palase proti domovní prohlídce jeho domu
Položky označené * jsou povinné a je nutno je vyplnit.
Předmět zprávy *:
Jméno a příjmení *: Email:
Zpráva *:
Vepiště kód *: malými písmeny "rybak" - ochrana proti spamu
Chcete-li obdržet odpověď na Váš dotaz, nezapomeňte vyplnit
kolonku "Email". Vaše emailová adresa nebude nikde zveřejněna.

 

Nápověda Pozn: Uvedené texty se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
 
 

Naše články
  KAUZY
Boj o dítě
Studénka 8.8.2008
Kubisovy miliony
Dětský domov NJ
SLUMEKO neverending story
Soudci vs. KSČ
EXhejtman, senátor a Palas
Komenský vs. Zábranský
Tykadélka Romana Smetany
Právo na informace
Hladkoživotická mela
Ivan Týle

Z RYBÍHO
Zastupitelstvo obce
Usnesení rady obce Rybí
Zápisy z jednání ZO
Komunikace Sirkové
Valašská rallye
Veřejná kanalizace
Cyklostezka Rybí-Nový Jičín
Kauza Turková

KONTROVERZNÍ TÉMATA

Z NOVOJIČÍNSKA
turistická informační centra
významné osobnosti
kulturní památky

i-NTRO

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
Případy pro ombudsmanku

NA CESTÁCH
Novojičínskem
Moravou a Slezskem
nahoru a dolů Českem
po stopách UNESCO
za hranicemi všedních dnů
po skanzenech
po židovských památkách
s objektivem kamery

ROZHOVOR S .......

AUDIOZÁZNAMY

KNIŽNÍ "TYPY"

ODKAZY NA VIDEA
- filmy podle skutečných událostí
- no comment
- upoutávky na filmy
- welcome to the earth

 
 

Kam za zábavou
 
Co promítá kino v Novém Jičíně
Co promítá kino v Kopřivnici
Co hrají na prknech Beskydského divadla v Novém Jičíně
 
 

Aktuálně sledujeme kauzu
 
Penzion U Palasů
(07.03.2015)
Bývalý hejtman Moravskoslezského a senátor Jaroslav Palas si postavil v obci Ludvíkov na Bruntálsku ... Penzion U Palasů
 
 
 

Dokumentujeme
 
Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
(10.02.2015)
Narodil se 15. května 1915 a letos tedy uplyne od jeho narození 100 let. V sedmnácti letech se rozho... Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
 
Justiční vraždy "Made in Czechoslovakia"
(10.02.2015)
Milada Horáková, Záviš Kalandra. Heliodor Píka a mnoho dalších. Pojmem justiční vražda se označuje t... Justiční vraždy
 
 
 

Celospolečenský problém
 
Mami,mami; tati,tati
(10.02.2015)
Mají mít právo gayové a lesbičky si osvojit dítě? Je česká společnost tolerantní vůči jinakosti? A m... Mami,mami; tati,tati
 
Právo na smrt?!
(10.02.2015)
Mají mít nevyléčitelně nemocní možnost rozhodnout o dobrovolném ukončení svého života? Není "um... Právo na smrt?!
 
Přímá volba starostů? Ano či ne?
(10.02.2015)
Máme si kromě svého prezidenta a senátota volit také i svého starostu? Jaké jsou argumenty pro a pro... Přímá volba starostů? Ano či ne?
 
Celibát katolických bratří a sester
(20.02.2015)
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, ... Celibát katolických bratří a sester
 
 
 


Podporujeme
 
UNICEF

Člověk v tísni

Transparency International
 
 

Reklama
 
Obklady a zateplení

Technický dozor

Deltanova

Berkucio

Zednictví
 
 

Kurzy
 
Vlajka meny USD USD = změna {value}%
Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
Vlajka meny JPY JPY = změna {value}%
Vlajka meny CAD CAD = změna {value}%
Vlajka meny PLN PLN = změna {value}%
Vlajka meny RUB RUB = změna {value}%
Vlajka meny CHF CHF = změna {value}%
Vlajka meny PX50 PX50 = změna {value}%
 
 

Horoskop
   
 

Vyhledávání
 
 
 
 

Fotogalerie
 
Fotogalerie
>> Fotogalerie zde <<

 

FOTOGRAFIE MĚSÍCE:
Fotografie měsíce
zvětšit fotografii
 
 

Anketa
 

 Jaký byl pro Vás rok 2015?

  převyšovaly dobré zprávy (35%)
 
  převyšovaly špatné zprávy (35%)
 
  takový neutrální rok (31%)
 

 
 

Novinky
 
Usnesení rady obce Rybí od roku 2016
Usnesení rady obce Rybí za období únor-květen 2016.

Projekt na kulturní centrum "Věžička" Rybí
Chátrající dominanta Rybího v podobě objektu s tzv. „věžičkou“, který do roku 1975 sloužil jako obchod potravinami, má naději na záchranu. Projekt na kulturní centrum

Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona
Zaměstnavatel nemůže vnitřním předpisem ukládat zaměstnancům povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce nebo nad rámec povinností vyplývajících z Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona

RETRO KAUZY: Hladké Životice vs. Petržela a Chovanec
Čtvrtým rokem se zabývá novojičínský Okresní soud kauzou bývalých zastupitelů obce Hladké Životice, kteří byli obviněni z trestného činu porušování po RETRO KAUZY: Hladké Životice vs. Petržela a Chovanec

KONEC KAUZY: Případ senátor Palas - věc odložena
Od listopadu 2012 do srpna 2015 probíhalo prošetřování senátora Jaroslava Palase a jeho ženy Jiřiny Palasové ve věci podezření ze spáchání zločinu leg KONEC KAUZY: Případ senátor Palas - věc odložena

 
 

Kontakt
  Pavel Lichnovský

Pavel Lichnovský

novinář na volné noze
www.i-novojicinsko.cz

742 65 Rybí 277
pevná: 556 760 005
de(mo)bil: 725 903 976
emil: pavellichnovsky@seznam.cz

motto: "Sejdeme se na hřbitově."

Napište nám:
  Online dotazník
 
 

Počasí
   
 

Vytvořil COMPUTERWEB :: All rights reserved © 2020
i-novojicinsko - Informační server pro oblast Novojičínska
| sitemap.xml