i-novojicinsko.cz - o životě v nás a kolem nás na Novojičínsku
i-Novojičínsko

Finanční tajnosti starostky Rybího Marie Janečkové?

Z RYBÍHO

Dnes je pondělí 08. března 2021, je právě 13:58 hodin a svátek slaví Gabriela
Upozorněte na nekalosti ve svém okolí. Kontaktujte nás! ------ Také zajišťujeme smlouvy o převodech nemovitostí - levněji než právník nebo realitka.

CNN BBC ČT 24 Portál Veřejné správy Russia Today France24 Al-Džazíra

Celý článek
 

Finanční tajnosti starostky Rybího Marie Janečkové? NovinkaZvětšit obrázek


i-Novojičínsko Z RYBÍHO

Popis Celý článek
Diskuse Diskuse
Tisk Vytisknout
Související odkazy Odkazy
Obrázky Obrázky
Související články Související články
 

Finanční tajnosti starostky Rybího Marie Janečkové?

22.12.2015 - Celých pět měsíců trvalo obstrukční jednání obecního rybského úřadu při vydávání informací. Starostka obce Marie Janečková se bránila poskytnutí celého znění usnesení z jednání rady obce za období listopad 2014-březen 2015. Důvod? Je na nich výše mimořádných odměn, které rada obce schvaluje vedoucím svých dvou příspěvkových organizací a sice ředitelkám mateřské a základní školy. Zveřejňování výše odměn se brání Janečková již léta. Přitom ale protiprávně. Nejvyšší správní soud totiž ve svém rozsudku /spor vedl jiný žadatel se Zlínským krajem/, týkajícího se zveřejňování odměn vedoucích pracovníků obcí zřizovaných organizací, jednoznačně konstatoval, že na tyto informace se nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů a tudíž se mohou zveřejnit. V jiném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že není třeba anonymizovat zákonem chráněné údaje mimo jiné tedy i usnesení rady obce.

Obstrukce starostky Marie Janečkové

Žádost na poskytnutí kopií usnesení rady obce byla podána 11. března tohoto roku. Obec Rybí v poskytnutých kopiích anonymizovala jenom výši odměny ředitelky základní školy Hany Frydrychové. Na jiném místě poskytnuté informace však zcela plně poskytla informaci o platovém výměru nejen Hany Frydrychové, ale i ředitelky mateřské školky Miroslavy Gilarové. U té uvedla navíc i výši mimořádné odměny ve výši 40 000,- korun za spolupráci se zřizovatelem /rozuměj obcí Rybí/ a za zajištění oprav školky. Krajský úřad po odvolání žadatele rozhodnutí obce zrušil a vrátil k novému projednání. Janečková se však právním názorem nadřízeného orgánu nijak neřídí a proto 20. května vydává nové rozhodnutí a zamítá vydat informace v plném znění. Argumentuje tím, že se výše odměny dotkne jejího soukromí /rozuměj Hany Frydrychové/ – bude se cítit ohrožená. A že zveřejněním mimořádné odměny by mohlo dojít k narušení lidských vztahů. Podáno nové odvolání ve věci a krajský úřad opět ruší rozhodnutí obce Rybí a věc vrací zpět. V té době se náš server obrací s celou věcí na Veřejnou ochránkyni práv, to ovšem neznamená, že se v řízení nepokračuje dále. Od 17. června do 6. srpna se u obce neděje nic. Janečková mlčí. Podána stížnost proti nečinnosti. Krajský úřad 13.srpna postupuje stížnost obci. Po pěti měsících Janečková poskytuje úplné znění usnesení požadovaných informací.

Co tak úzkostlivě starostka tajila?

Při příležitosti a zajištění oslav 105. výročí narození rybského rodáka malíře Adolfa Zábranského (základní škola nese jeho jméno) obdržela v listopadu ředitelka Frydrychová odměnu 20 000,- korun. O měsíc později, v prosinci obdržela Frydrychová 30 000,-korun a sice za přípravu školních a mimoškolních aktivit – mikulášskou besídku s jarmarkem, besedu pro rodiče předškoláků, ukázkovou hodinu, příspěvky do Rybského zpravodaje, Novojičínského Deníku a za přípravu podkladů pro aktualizaci webových stránek školy.


Z rozsudku Nejvyššího správního soudu stran zveřejňování odměn vedoucích pracovníků státní správy.

(66) Je notorietou, že moderní stát hospodaří s velkým množstvím peněz a že veřejnými rozpočty v podmínkách vyspělých států Evropy, k nimž náleží i Česká republika, prochází téměř polovina hrubého domácího produktu. Tyto prostředky jsou přerozdělovány a vydávány na nejrůznější účely, od důchodů a jiných sociálních výdajů přes veřejné zakázky, nejrůznější dotace a subvence až o platy zaměstnanců veřejného sektoru a provozní výdaje. Veřejný zájem na tom, aby přerozdělované prostředky byly vynakládány v souladu s účelem, na který byly určeny, je za této situace značný a stejně tak je mimořádně složité toho dosáhnout vzhledem k rozsahu a komplikovanosti procedur, kterými je přerozdělování uskutečňováno. Vedle kontroly prostřednictvím k tomu určených orgánů veřejné moci se proto nabízí i přímá kontrola jednotlivci na základě jejich zájmu o nejrůznější otázky spojené s fungováním veřejné moci. Hlavní smysl a účel § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím je tedy dát procesní prostředek k tomu, aby se každý jednotlivec mohl v míře, v jaké se pro to rozhodne, podílet na kontrole hospodaření veřejné moci tím, že se informuje, jakým způsobem vynakládá veřejná moc prostředky v oblasti, která tazatele zajímá.

(67) Historie poskytuje řadu příkladů pro tezi, že každá moc, i demokratická, korumpuje, a že čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola veřejné moci prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému.

(68) V první řadě se za pomoci tohoto institutu na kontrole veřejné moci může podílet každý, a to v přesné míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, bránit rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

(69) Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

(70) Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat.

(71) Je nepochybné, že veřejná kontrola může mít za specifických podmínek i dočasně negativní dopady, zejména proto, že „nebezpečí“, že budou dotazováni na smysl a účelnost své činnosti, může některé jednotlivce pracující pro veřejnou moc vést k alibismu, formalismu a jednání na efekt, nikoli pro obecné dobro. Stejně tak je představitelné, že masové zneužívání institutů zákona o svobodném přístupu k informacím může ve specifických případech vést k ojedinělým poruchám při výkonu veřejné moci a k dočasné paralýze povinných subjektů. Náklady těchto negativ i pravděpodobnost, že a v jaké míře se objeví, lze stěží kvantifikovat; nezbývá než na základě historických poznatků o fungování ústavních a politických systémů a obecné lidské zkušenosti věřit, že pozitiva veřejné kontroly výrazně převažují nad negativy.

(72) Pro projednávanou věc mají výše uvedené obecné úvahy ten význam, že vytvářejí rámec obecných interpretačních pravidel zákona o svobodném přístupu k informacím a v rámci něho i pravidel pro interpretaci § 8b tohoto zákona. Lze-li kontrolu nakládání veřejnými prostředky prostřednictvím dotazů jednotlivců považovat za vhodný a účinný nástroj kontroly veřejné moci ze strany veřejnosti, posilující legitimitu politického systému, pak je nutno příslušná ustanovení uvedeného zákona vykládat tak, aby jimi byla tato kontrola v potřebné míře umožněna. To znamená, že ustanovení, kterými jsou definovány meze práva na informace, je třeba v pochybnostech vykládat tak, aby kontrolu umožňovala, a nikoli jí bránila. Naopak, odepřít právo obdržet informaci o příjemci veřejných prostředků lze jen v případě, že z příslušných ustanovení je zřejmé, že informace být poskytnuta nemá. Uvedený výklad ostatně poskytuje i patřičnou míru právní jistoty adresátům práva, ať již povinným subjektům nebo o svobodném přístupu vykládána.

(73) K samotnému pojmu veřejných prostředků lze odkázat na rozsudek rozšířeného senátu ze dne 1.6.2010 čj. 5 As 64/2008-155, od něhož není důvodu se odchýlit. Je přitom nepochybné, že zaměstnanci orgánů veřejné moci a řady dalších povinných subjektů jsou placeni z veřejných prostředků, jsou-li placeni typicky z daní. Zaměstnance placené z veřejných prostředků je nutno považovat za „příjemce“ veřejných prostředků, neboť prostředky dostávají jako odměnu za práci, kterou pro poskytovatele prostředků vykonávají. Stejně tak je za příjemce veřejných prostředků, ať již je právním důvodem jejich odměny jakýkoli soukromoprávní titul (např. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, příkazní smlouvy, licenční a podobné smlouvy, smlouvy o dílo, nejrůznější inominátní smlouvy aj.) Na tomto závěru nic nemění ani soukromoprávní povaha jejich právního vztahu se zaměstnavatelem. Z e znění ani z účelu § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nelze dovodit, že by se vztahoval pouze na určité právní tituly poskytování veřejných prostředků, např. pouze na tituly veřejnoprávní (že se samozřejmě vztahuje i na ně, např. na služební poměry či výkon placených veřejných funkcí, není třeba důkladněji argumentovat, neb to již na první pohled plyne z argumentu a fortiori). Pokud by tomu tak mělo být, muselo by to v zákoně být dostatečně konkrétně vyjádřeno. Pojem „příjemce“ je tak obecný, jak jen to může být – zjevně ve svém běžně jazykovém významu zahrnuje všechny formy, jakými mohou veřejné prostředky „přibýt“ určité osobě. Obecný jazykový význam slova „příjemce“ pak není důvodu teleologicky redukovat např. vynětím zaměstnanců z významového rozsahu tohoto pojmu, neboť k tomu nelze vidět žádný dostatečně silný důvod. Zaměstnanec se od jiného příjemce veřejných prostředků ničím významným neliší – on, stejně jako každý jiný příjemce, dostává veřejné prostředky proto, že se povinný subjekt rozhodl nebo byl ze zákona povinen mu je poskytovat na základě určitého právního vztahu, ať již veřejnoprávního nebo soukromoprávního, mezi veřejnou mocí a příjemcem. Pokud jsou nějaké důvody informace o poskytnutí veřejných prostředků určitým kategoriím příjemců neposkytovat, zákonodárce je v obecné rovině vyjádřil taxativním výčtem v § 8b odst. zákona. Zaměstnanci v tomto výčtu uvedeni nejsou. Zařadit je do něho za pomoci analogie není na místě, neboť není patrné, že by existovala mezera v zákoně, kterou by bylo třeba analogii zaplnit.
……………………………………..

(81) Zahrnutí zaměstnanců mezi příjemce veřejných prostředků, o nichž musí být poskytovány informace, je legitimováno intenzívním veřejným zájmem na kontrole veřejné moci a hospodárnosti a účelnosti jejího jednání i v oblasti zaměstnávání a odměňování. Nejde o svévoli ani o iracionalitu, nýbrž naopak o vhodný a v poměrech moderního státu nanejvýš potřebný prostředek kontroly veřejné sféry, neboť je zjevné, že náklady na platy (mzdy) a jiná peněžní plnění zaměstnancům jsou významnou položkou veřejných výdajů a že při určování jejich výše má veřejná moc relativně vysokou míru diskrece, která musí být vyvážena širokou, všeobecnou a účinnou veřejnou kontrolou. Stejně tak je zřejmé, jak již bylo výše uvedeno, že kontrolní mechanismy, jež má k dispozici veřejná sféra samotná, bez účasti veřejnosti, by s ohledem na rozsah, v němž jsou veřejné prostředky vydávány na platy (mzdy) zaměstnanců, nebyly dostatečně účinné. Kritéria vhodnosti a potřebnosti jsou tedy testovanou právní úpravou § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím bezpochyby naplněna.

(82) Zásadně (až na vzácné výjimky) za naplněné lze považovat i kritérium třetí, a sice přiměřenosti v užším slova smyslu. Zveřejnění informace o výši jeho platu (mzdy), totiž za běžných okolností neznamená pro toho, kdo je placen z veřejných prostředků, žádnou podstatnou újmu. Informaci o výši platu (mzdy) nebo jiného peněžního plnění zaměstnance placeného z veřejných prostředků především nelze považovat za informaci, která by jej v případě zveřejnění difamovala nebo jinak snižovala jeho lidskou důstojnost, neboť sama o sobě výše platu žádný negativní informační obsah nemá. …………………………………………..

(83) Argumenty, že v konkrétních případech obecné povědomí o výši platů může na určitém pracovišti vést k závisti a neshodám mezi zaměstnanci či k neklidu v místě, kde dotčená osoba žije, je nutno odmítnout jako účelové. Ten, kdo určuje výši platu poskytovaného z veřejných prostředků,, je povinen postupovat podle zákona, na základě pravidel o určení stálých a pohyblivých složek platu opřených a racionální zákonná kritéria, a musí být schopen v každém jednotlivém případě odůvodnit své rozhodnutí a obhájit svou autoritu, z níž vychází jeho diskreční oprávnění. Podobně ani určování výše mzdy nesmí být v případě, že je placena z veřejných prostředků, založeno na iracionalitě a svévoli a ten, kdo o výši mzdy rozhoduje, musí být schopen se za své rozhodnutí postavit a obhájit je. V případě, že povinný subjekt působí na trhu a náklady na zaměstnance jsou parametrem jeho konkurenceschopnosti v tržním prostředí, připadá navíc v úvahu neposkytnutí informace s ohledem na to, takové náklady jím mohou být chráněny jako obchodní tajemství.

(84) Námitka, že platová transparence provede k platové nivelizaci, je stejně nepřípadní jako argument, že pokud by rozhodnutí správních orgánů či soudů nemusela být odůvodňována a mohla být čistě arbitrární, byla by spravedlivější – je zřejmé, že pokud někdo nechce nebo není schopen svou autoritu či pravomoc uplatňovat způsobem, který je právem či jinými normami chování předpokládán, bude hledat zástupné důvody pro omluvu své nedostatečnosti. Námitka obecné závisti nemůže již vůbec být považována za relevantní. Závist jako lidská vlastnost vyvěrající z malosti duše není něco, čemu by se dalo právními prostředky čelit; jí musí čelit ti, kteří jí podléhají, svým mravním úsilím, a ti, kteří jsou jejím terčem, svojí trpělivostí, vnitřním klidem a odvahou. Obrana před závistí utajováním informací jen proto, aby se nemohly stát jejím zdrojem, by často vedla jen k prohloubení závisti na základě nepodložených dohadů a spekulací o platech placených z veřejných prostředků může mnohé přehnané představy o platech ve veřejné sféře rozptýlit.

Úplné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 55/2012-63.
Z RYBÍHO

Obecně:

Z Rybího nejen pro Rybjany

.i-Novojičínsko


 

Související odkazy Související odkazy - u tohoto článku nejsou žádné související odkazy
 

Obrázky Související obrázky - u tohoto produktu nejsou žádné další související obrázky
 

Související články Související články - u tohoto článku není žádné další související články
 

Diskuse Diskuse - otázky a odpovědi - Finanční tajnosti starostky Rybího Marie Janečkové? - není vložen žádný příspěvek

Vložit nový příspěvek Finanční tajnosti starostky Rybího Marie Janečkové?
Položky označené * jsou povinné a je nutno je vyplnit.
Předmět zprávy *:
Jméno a příjmení *: Email:
Zpráva *:
Vepiště kód *: malými písmeny "rybak" - ochrana proti spamu
Chcete-li obdržet odpověď na Váš dotaz, nezapomeňte vyplnit
kolonku "Email". Vaše emailová adresa nebude nikde zveřejněna.

 

Nápověda Pozn: Uvedené texty se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
 
 

Naše články
  KAUZY
Boj o dítě
Studénka 8.8.2008
Kubisovy miliony
Dětský domov NJ
SLUMEKO neverending story
Soudci vs. KSČ
EXhejtman, senátor a Palas
Komenský vs. Zábranský
Tykadélka Romana Smetany
Právo na informace
Hladkoživotická mela
Ivan Týle

Z RYBÍHO
Zastupitelstvo obce
Usnesení rady obce Rybí
Zápisy z jednání ZO
Komunikace Sirkové
Valašská rallye
Veřejná kanalizace
Cyklostezka Rybí-Nový Jičín
Kauza Turková

KONTROVERZNÍ TÉMATA

Z NOVOJIČÍNSKA
turistická informační centra
významné osobnosti
kulturní památky

i-NTRO

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
Případy pro ombudsmanku

NA CESTÁCH
Novojičínskem
Moravou a Slezskem
nahoru a dolů Českem
po stopách UNESCO
za hranicemi všedních dnů
po skanzenech
po židovských památkách
s objektivem kamery

ROZHOVOR S .......

AUDIOZÁZNAMY

KNIŽNÍ "TYPY"

ODKAZY NA VIDEA
- filmy podle skutečných událostí
- no comment
- upoutávky na filmy
- welcome to the earth

 
 

Kam za zábavou
 
Co promítá kino v Novém Jičíně
Co promítá kino v Kopřivnici
Co hrají na prknech Beskydského divadla v Novém Jičíně
 
 

Aktuálně sledujeme kauzu
 
Penzion U Palasů
(07.03.2015)
Bývalý hejtman Moravskoslezského a senátor Jaroslav Palas si postavil v obci Ludvíkov na Bruntálsku ... Penzion U Palasů
 
 
 

Dokumentujeme
 
Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
(10.02.2015)
Narodil se 15. května 1915 a letos tedy uplyne od jeho narození 100 let. V sedmnácti letech se rozho... Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
 
Justiční vraždy "Made in Czechoslovakia"
(10.02.2015)
Milada Horáková, Záviš Kalandra. Heliodor Píka a mnoho dalších. Pojmem justiční vražda se označuje t... Justiční vraždy
 
 
 

Celospolečenský problém
 
Mami,mami; tati,tati
(10.02.2015)
Mají mít právo gayové a lesbičky si osvojit dítě? Je česká společnost tolerantní vůči jinakosti? A m... Mami,mami; tati,tati
 
Právo na smrt?!
(10.02.2015)
Mají mít nevyléčitelně nemocní možnost rozhodnout o dobrovolném ukončení svého života? Není "um... Právo na smrt?!
 
Přímá volba starostů? Ano či ne?
(10.02.2015)
Máme si kromě svého prezidenta a senátota volit také i svého starostu? Jaké jsou argumenty pro a pro... Přímá volba starostů? Ano či ne?
 
Celibát katolických bratří a sester
(20.02.2015)
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, ... Celibát katolických bratří a sester
 
 
 


Podporujeme
 
UNICEF

Člověk v tísni

Transparency International
 
 

Reklama
 
Obklady a zateplení

Technický dozor

Deltanova

Berkucio

Zednictví
 
 

Kurzy
 
Vlajka meny USD USD = změna {value}%
Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
Vlajka meny JPY JPY = změna {value}%
Vlajka meny CAD CAD = změna {value}%
Vlajka meny PLN PLN = změna {value}%
Vlajka meny RUB RUB = změna {value}%
Vlajka meny CHF CHF = změna {value}%
Vlajka meny PX50 PX50 = změna {value}%
 
 

Horoskop
   
 

Vyhledávání
 
 
 
 

Fotogalerie
 
Fotogalerie
>> Fotogalerie zde <<

 

FOTOGRAFIE MĚSÍCE:
Fotografie měsíce
zvětšit fotografii
 
 

Anketa
 

 Jaký byl pro Vás rok 2015?

  převyšovaly dobré zprávy (35%)
 
  převyšovaly špatné zprávy (35%)
 
  takový neutrální rok (31%)
 

 
 

Novinky
 
Usnesení rady obce Rybí od roku 2016
Usnesení rady obce Rybí za období únor-květen 2016.

Projekt na kulturní centrum "Věžička" Rybí
Chátrající dominanta Rybího v podobě objektu s tzv. „věžičkou“, který do roku 1975 sloužil jako obchod potravinami, má naději na záchranu. Projekt na kulturní centrum

Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona
Zaměstnavatel nemůže vnitřním předpisem ukládat zaměstnancům povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce nebo nad rámec povinností vyplývajících z Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona

RETRO KAUZY: Hladké Životice vs. Petržela a Chovanec
Čtvrtým rokem se zabývá novojičínský Okresní soud kauzou bývalých zastupitelů obce Hladké Životice, kteří byli obviněni z trestného činu porušování po RETRO KAUZY: Hladké Životice vs. Petržela a Chovanec

KONEC KAUZY: Případ senátor Palas - věc odložena
Od listopadu 2012 do srpna 2015 probíhalo prošetřování senátora Jaroslava Palase a jeho ženy Jiřiny Palasové ve věci podezření ze spáchání zločinu leg KONEC KAUZY: Případ senátor Palas - věc odložena

 
 

Kontakt
  Pavel Lichnovský

Pavel Lichnovský

novinář na volné noze
www.i-novojicinsko.cz

742 65 Rybí 277
pevná: 556 760 005
de(mo)bil: 725 903 976
emil: pavellichnovsky@seznam.cz

motto: "Sejdeme se na hřbitově."

Napište nám:
  Online dotazník
 
 

Počasí
   
 

Vytvořil COMPUTERWEB :: All rights reserved © 2021
i-novojicinsko - Informační server pro oblast Novojičínska
| sitemap.xml